Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

            Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku w związku z pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego  skierowanym do wojewódzkich  inspektorów farmaceutycznych rekomenduje  zgodnie z ww. pismem zastosowanie w aptekach ogólnodostępnych/ punktach aptecznych zabezpieczeń dotyczących prawidłowej obsługi pacjentów, w czasie panującej epidemii COVID-19 poprzez:

  1.  Zachowanie odpowiednich środków ostrożności podczas wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
  2. Konieczność przestrzegania przez personel aptek/punktów aptecznych  należytych zasad higieniczno-epidemiologicznych przy wydawaniu jednorazowych maseczek chirurgicznych ze zbiorczego opakowania handlowego
  1. Konieczność  pakowania maseczek jednorazowych do opakowań aptecznych  aby uniknąć zanieczyszczenia mikrobiologicznego opakowania zbiorczego.

 

          Przypominam, że od 1 lipca 2020 roku zacznie obowiązywać art. 127cd ustawy Prawo farmaceutyczne. Stanowi on o karach pieniężnych dla podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązku weryfikacji autentyczności leków. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może zadecydować o nałożeniu kary, na podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki szpitalne i działy farmacji szpitalnej, za brak realizacji obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności produktów leczniczych, do 20 tysięcy złotych.
Ponadto informuję, że na stronie Głównego Inspektora Farmaceutycznego opublikowano Pytania i odpowiedzi dot. weryfikacji autentyczności leków

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 95a ustawy Prawo farmaceutyczne: podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne, punkty apteczne lub działy farmacji szpitalnej, w przypadku kiedy nie mogą zapewnić  dostępu do:

  1. produktu leczniczego wydawanego na receptę,
  2. środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – są zobowiązane w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu. To samo dotyczy podmiotów prowadzących apteki szpitalne lub apteki zakładowe.

Szanowni Państwo, w związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku z zachowaniem wymogów sanitarnych wznawia od 25 maja 2020 r. bezpośrednią obsługę klientów. Ze względu na stan epidemii wizyty w urzędzie będą możliwe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia.
Pełna treść komunikatu
 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: „W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną, do której stosuje się zasady, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne”.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina jednocześnie, że w każdym przypadku nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.

 

Właściciele/Kierownicy
Aptek ogólnodostępnych/
Punktów aptecznych
 
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w związku z pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego skierowanym do wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 rekomenduje zgodnie z ww. pismem zastosowanie w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych zabezpieczeń na linii Apteka/Punkt apteczny – Pacjent poprzez:

    - Zastosowanie wysokich (minimum 1,8 m od podłogi) szyb oddzielających pacjenta od farmaceuty lub tymczasowych „ścian” z folii między podłogą a sufitem;
    - Wyznaczenie strefy bezpiecznej odległości pacjent-farmaceuta (minimum 1,5 m – według badań 1 m to zdecydowanie za mało);
    - Zastosowanie rękawiczek ochronnych, przyłbic ochronnych;
    - Usunięcie z ekspedycji (tej części, w której przebywa pacjent) wolno stojących przedmiotów (osadza się na nich aerozol ze śliny pacjentów, co stanowi potencjalny materiał zakaźny, a nie mamy możliwości odkażania tych przedmiotów).

Ponadto proszę również stosować wytyczne Naczelnej Izby Aptekarskiej.

 

W związku z stanem zagrożenia epidemicznego Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku przekazywania do WIF w Gdańsku informacji o zmianie godzin otwarcia aptek i punktów aptecznych, w tym o czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności oraz o jej wznowieniu (podstawa prawna: art. 107 ust. 2a w zw. z art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.).

Informacje o zmianie godzin otwarcia aptek i punktów aptecznych proszę przesyłać na adres e-mail: godziny@wiif.gdansk.pl

Informacje o czasowym zaprzestaniu oraz wznowieniu wykonywania działalności proszę przesyłać na zawieszenie@wiif.gdansk.pl

 Jednocześnie Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca się z prośbą o informowanie WIF w Gdańsku o sytuacji, w której apteka lub punkt apteczny nie ma możliwości zaspokajania potrzeb ludności w zakresie produktów leczniczych z uwagi na ograniczenie lub brak dostaw z hurtowni. Informacje proszę przesyłać na adres: braki_lekow@wiif.gdansk.pl

Zwracam się z prośbą o śledzenie aktualnych komunikatów dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej (https://www.nia.org.pl/) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/)

Uprzejmie informujemy Państwa, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników i interesantów, począwszy od 12 marca 2020 r. – do odwołania – Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

zostaje zamknięty dla interesantów chcących załatwić sprawę osobiście.

Jednocześnie informujemy uprzejmie, że załatwianie spraw może odbywać się za pomocą połączenia telefonicznego, poczty elektronicznej (e-mail), elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) lub też pocztą tradycyjną.

Witamy na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gdańsku

 

UL. NA STOKU 50
80-874 GDAŃSK
1 piętro 
 
 telefony:
58-300-00-92
58-300-00-93
fax: 58-320-28-58
 

 

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu służbowego

Ogłoszenie

 

  Klauzula informacyjna PWIF odnośnie przetwarzania danych osobowych       

Klauzula

 

   

zgłaszanie braków leków:

- apteki ogólnodostępne, punkty apteczne:  braki_lekow@wiif.gdansk.pl

 - apteki szpitalne, działy farmacji szpitalnej:  braki_lekow_apt_szpital@wiif.gdansk.pl

   

     

czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek od 07.45 do 15.45
  
  
  
  
Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje
w sprawach skarg, wniosków i petycji:
w każdą środę w godzinach 14:00-15:30

 

 UWAGA !  Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:
- 27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;
- 14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

  

  

LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI LEKÓW - więcej...

 

Zamieszczone dokumenty w formacie PDF wymagają zainstalowania programu Adobe Reader

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

  

  

Chcesz się dowiedzieć, jak załatwić inną urzędową sprawę
kliknij na   www.obywatel.gov.pl
lub zadzwoń pod numer   222 500 115

   

Data stworzenia : 2015-01-01 14:23 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 14:23 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-30 12:14 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy