Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Dokumenty do pobrania

       
W trakcie oględzin lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną / punkt apteczny
prosimy o zapewnienie odpowiedniej temperatury pomieszczeń umożliwiającej wykonywanie
czynności związanych z kontrolą opiniowanego lokalu.
       
      
     

1. Apteki ogólnodostępne: 

     

procedura w przygotowaniu

     

  

W związku z koniecznością uzupełniania wniosków złożonych do dnia 25 czerwca 2017 r.  zamieszczamy poniżej wymagane załączniki:

apteka ogólnodostępna:  wykaz wymaganych dokumentów  -  plik PDF  /   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej -  plik PDF  /  załącznik nr 1 do wniosku -   plik PDF  /  załącznik nr 2 do wniosku -   plik PDF  /  załącznik nr 3 do wniosku -   plik PDF  /  załącznik nr 4 do wniosku -   plik PDF

   

2. Punkty apteczne:

   

procedura w przygotowaniu

  

   

W związku z koniecznością uzupełniania wniosków złożonych do dnia 25 czerwca 2017 r.  zamieszczamy poniżej wymagane załączniki:

punkt apteczny: wykaz wymaganych dokumentów  -  plik PDF  /  wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego  -   plik PDF  /  załącznik nr 1 do wniosku  -   plik PDF  /  załącznik nr 2 do wniosku  -   plik PDF  /  załącznik nr 3 do wniosku  -   plik PDF  /  załącznik nr 4 do wniosku  -   plik PDF

 

     

UWAGA - dotyczy składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego

W związku z wejściem w życie dnia 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1991) i zmianami w zakresie sposobu składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego informujemy, że ww. wnioski należy składać do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w postaci elektronicznej.

Zgodnie ze wspomnianymi na wstępie przepisami załączniki do przedmiotowych wniosków mogą być składane zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej, przy czym należy mieć na uwadze ogólne zasady dotyczące uznawalności danego dokumentu za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie informujemy, iż w celu złożenia wniosku w postaci elektronicznej niezbędne będzie posiadanie konta na platformie P2 (https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP do składania podpisu elektronicznego.

System eGate służący do składania wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego w postaci elektronicznej jest dostępny pod adresem: http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Instrukcja obsługi systemu dla składającego wniosek – plik PDF

Mając na uwadze ogólne zasady prowadzenia postępowania administracyjnego określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, w szczególności zasadę pisemności oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, rozpatrywane będą również wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego złożone w postaci papierowej.   

     

  

3. Wnioski o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środków odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup  II-P, III-P i IV-P 

       - wniosek dla zakładów opieki zdrowotnej   -   plik PDF

       - wniosek dla gabinetów lekarskich i indywidualnych praktyk lekarskich   -   plik PDF

       - wniosek dla lekarzy weterynarii   -   plik PDF

       - wniosek dla statków morskich    -   plik PDF

     

UWAGA !

Od dnia 2 grudnia 2013 r. nie jest pobierana opłata skarbowa za wydanie zgody na posiadanie w celach medycznych środków odurzających i substancji psychotropowych.

Otrzymana z Ministerstwa Finansów interpretacja przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.) stanowi, że zgody (decyzje) na posiadanie w celach medycznych środków odurzających i substancji psychotropowych wydawane są w sprawach ochrony zdrowia. Należy więc uznać, że nie podlegają opłacie skarbowej.

    

4. Szkoły wyższe i jednostki badawczo rozwojowe.

   

5. Apteki Szpitalne:

        - wniosek o udzielenie zgody na uruchomienie apteki szpitalnej - plik PDF

        - oświadczenie kierownika apteki szpitalnej  - plik PDF

    

6. Działy Farmacji Szpitalnej:

        -  procedura postępowania (plik PDF)

        -  wniosek o zgodę na utworzenie działu farmacji szpitalnej (plik PDF

        -  oświadczenie osoby odpowiedzialnej w dziale farmacji szpitalnej   - plik PDF

   

7. Wniosek dla lekarzy o przydział zakresu liczb identyfikujących recepty na leki posiadające

     kategorię dostępności "Rpw"  (plik PDF)

  

8. Kierownik apteki ogólnodostępnej
   
     Przy wskazaniu kandydata na kierownika apteki lub na zastępstwo kierownika należy dostarczyć do siedziby Inspektoratu następujące dokumenty:
  • dyplom ukończenia studiów,
  • prawo wykonywania zawodu farmaceuty (aptekarza),
  • dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece w przypadku, gdy farmaceuta posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej oraz dyplom specjalizacji,
  • oświadczenie o podjęciu się funkcji kierownika apteki oraz nie pełnienia funkcji kierownika w innej aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej,
  • wniosek o powierzenie funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej lub zastępstwa na stanowisku kierownika wystawione przez właściciela apteki.
       
UWAGA ! 
WIF Gdańsk występuje do właściwej Okręgowej Rady Aptekarskiej o stanowisko wyrażające ocenę kandydata na kierownika apteki w zakresie rękojmi należytego jej prowadzenia np. opinię, zaświadczenie – po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
      
Wszystkie kserokopie dokumentów przyszłego kierownika apteki ogólnodostępnej muszą być potwierdzone notarialnie.
       

       - wniosek o powierzenie funkcji kierownika -  plik PDF

       - wniosek o powierzenie zastępstwa na stanowisku kierownika apteki -   plik PDF

       - oświadczenie kierownika apteki ogólnodostępnej -  plik PDF