Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Majątek

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia finansowanym
w części 85/22 - województwo pomorskie dział 851 - Ochrona zdrowia 85133 - Inspekcja Farmaceutyczna.
  
Inspektorat prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
  
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku dysponuje majątkiem należącym do Skarbu Państwa
o łącznej wartości księgowej brutto (wg stanu na 31.12.2015 r.) - 1 554 903,20  w tym:
     - maszyny i urządzenia (w tym komputery) - 153 038,69
     - środki transportu - 145 060,00
     - narzędzia, przyrządy, wyposażenie (w tym Laboratorium) - 1 191 955,92
     - wartości niematerialne i prawne - 64 848,59
  
Na potrzeby inspektoratu wynajmowane są pomieszczenia:
     - w Gdańsku - siedziba WIF w Gdańsku, ul. Na Stoku 50
                        - Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 105
     - Delegatura WIF w Słupsku, ul. Jana Pawła II nr 1