Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gdańsku

Wojewódzki  Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gdańsku.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.01.2015 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
 i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, lub stanowią przekierowanie do materiałów znajdujących się na stronach internetowych innych instytucji,
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Informacje zwrotne i dane kontaktowe. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z inspektoratem,  e-mail: sekretariat@wiif.gdansk.pl ,  tel. +48 58 300-00-92 .W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz dogodny sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Warunki architektoniczne budynku urzędu: budynek czteropiętrowy. Brak windy, podjazdu oraz przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku, w którym siedzibę ma  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku  znajduje się od strony ul. Na Stoku. W budynku funkcjonują obszary kontroli. Pomieszczenia biurowe usytuowane są na I piętrze. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Inspektoratu.

Pomoc w obsłudze osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą komórką organizacyjną lub pracownikiem Inspektoratu pod nr tel. 58 300-00-92, e-mail sekretariat@wiif.gdansk.pl.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na podstawie Art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym Gdańsku i jednostkach podległych została wyznaczona Pani Beata Paprocka, st. inspektor ds. administracyjno-pracowniczych.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim :
· wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gdańsku
· przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   · monitorowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i jednostek w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Kontakt : Pani Beata Paprocka, st. inspektor ds. administracyjno-pracowniczych paprocka.b@wiif.gdansk.pl tel. 58 300-00-92

Data stworzenia : 2020-10-19 12:43 Autor : Marek Grzymała Data publikacji : 2020-10-19 12:43 Osoba udostępniająca na stronie : Marek Grzymała Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-01 13:01 Osoba modyfikująca : Marek Grzymała