Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

wniosek - przeniesienie zezwolenia

oświadczenie kierownika

Dokumenty do pobrania

       
W trakcie oględzin lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną / punkt apteczny
prosimy o zapewnienie odpowiedniej temperatury pomieszczeń umożliwiającej wykonywanie
czynności związanych z kontrolą opiniowanego lokalu.
   
1. Procedura przeniesienie  zezwolenia
  

Do wniosku o przeniesienie  zezwolenia (do pobraniawniosek o przeniesienie zezwolenia) należy dołączyć:

 1. umowę zbycia przedsiębiorstwa*;
 2. oświadczenie wnioskodawcy, na rzecz którego nastąpić ma przeniesienie zezwolenia, o spełnieniu wszystkich przesłanek przeniesienia. W oświadczeniu przesłanki te powinny być wymienione  (do pobrania – wniosek o odebranie oświadczeniawersja dla osób fizycznych lub wniosek o odebranie oświadczenia - wersja dla spółek. Są to wzory oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, z których skorzystanie jest dobrowolne. Ich złożenie pozwala na skrócenie postępowania administracyjnego);
 3. dokumenty potwierdzających spełnienie przez osobę proponowaną na kierownika apteki wymagań określonych w art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, tj.:
  1. dokument: „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (powinien zawierać również stronę z informacją o przynależności do danej izby);
  2. dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja;
  3. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy  kierownika w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada on specjalizację z zakresu farmacji aptecznej (specjalizację należy w takim wypadku udokumentować);

– powyższe dokumenty dotyczą sytuacji, gdy w aptece zatrudniony ma być nowy kierownik.

 1. dokument: „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (powinien zawierać również stronę z informacją o przynależności do danej izby) wnioskodawcy, a wypadku spółki – każdego wspólnika lub partnera;
 2. oświadczenie osoby proponowanej na kierownika apteki (do pobrania – oświadczenie kierownika);
 3. tytuł prawny do lokalu apteki (np. umowa najmu, odpis z księgi wieczystej).

Każdy dokument powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź występującego w sprawie adwokata albo radcę prawnego, względnie przez upoważnionego pracownika tut. organu (upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem).

*UWAGA: Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie udziela porad prawnych co do treści umowy zbycia przedsiębiorstwa. PWIF wskazuje jedynie, że z umowy powinno wynikać, iż podmiot, na rzecz którego ma nastąpić przeniesienie zezwolenia, nabył całą aptekę ogólnodostępną w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny.

DO POBRANIA:

 1. wniosek o przeniesienie zezwolenia;
 2. a) wniosek o odebranie oświadczenia – wersja dla osób fizycznych
  b)
  wniosek o odebranie oświadczenia - wersja dla spółek
 3. oświadczenie kierownika.

   

  

2. Apteki ogólnodostępne: 

 

Wykaz wymaganych dokumentów -   plik PDF

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej -    plik PDF

Wzory oświadczeń:

- dla osoby fizycznej będącej wnioskodawcą -   plik PDF

- dla spółki będącej wnioskodawcą -   plik PDF

- dla wspólników / partnerów spółki będącej wnioskodawcą -   plik PDF

Załącznik do wniosku - oświadczenie kierownika  -   plik PDF

Załącznik do wniosku - informacja o personelu fachowym i terminie oględzin lokalu -   plik PDF

 

 

   

3. Punkty apteczne:

 

W związku z koniecznością uzupełniania wniosków złożonych do dnia 25 czerwca 2017 r.  zamieszczamy poniżej wymagane załączniki:

punkt apteczny: wykaz wymaganych dokumentów  -  plik PDF  /  wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego  -   plik PDF  /  załącznik nr 1 do wniosku  -   plik PDF  /  załącznik nr 2 do wniosku  -   plik PDF  /  załącznik nr 3 do wniosku  -   plik PDF  /  załącznik nr 4 do wniosku  -   plik PDF

  

UWAGA - dotyczy składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego

W związku z wejściem w życie dnia 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1991) i zmianami w zakresie sposobu składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego informujemy, że ww. wnioski należy składać do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w postaci elektronicznej.

Zgodnie ze wspomnianymi na wstępie przepisami załączniki do przedmiotowych wniosków mogą być składane zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej, przy czym należy mieć na uwadze ogólne zasady dotyczące uznawalności danego dokumentu za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie informujemy, iż w celu złożenia wniosku w postaci elektronicznej niezbędne będzie posiadanie konta na platformie P2 (https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP do składania podpisu elektronicznego.

System eGate służący do składania wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego w postaci elektronicznej jest dostępny pod adresem: http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Instrukcja obsługi systemu dla składającego wniosek – plik PDF

Mając na uwadze ogólne zasady prowadzenia postępowania administracyjnego określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, w szczególności zasadę pisemności oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, rozpatrywane będą również wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego złożone w postaci papierowej.   

       

   

4. Wnioski o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środków odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup  II-P, III-P i IV-P 

       - wniosek dla zakładów opieki zdrowotnej   -  plik PDF

       - wniosek dla gabinetów lekarskich i indywidualnych praktyk lekarskich   -   plik PDF

       - wniosek dla lekarzy weterynarii   -   plik PDF

       - wniosek dla statków morskich    -   plik PDF

       - wniosek o zmianę posiadanej zgody    -    plik PDF

       - wniosek o wygaszenie posiadanej zgody w związku ze zmianą miejsca zaopatrzenia   -   plik PDF

     

UWAGA !

Od dnia 2 grudnia 2013 r. nie jest pobierana opłata skarbowa za wydanie zgody na posiadanie w celach medycznych środków odurzających i substancji psychotropowych.

Otrzymana z Ministerstwa Finansów interpretacja przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.) stanowi, że zgody (decyzje) na posiadanie w celach medycznych środków odurzających i substancji psychotropowych wydawane są w sprawach ochrony zdrowia. Należy więc uznać, że nie podlegają opłacie skarbowej.

    

5. Szkoły wyższe i jednostki badawczo rozwojowe.

   

6. Apteki Szpitalne:

        - wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki szpitalnej -   plik PDF

        - oświadczenie kierownika apteki szpitalnej  - plik PDF

     

7. Działy Farmacji Szpitalnej:

        -  procedura postępowania (plik PDF)

        -  wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działu farmacji szpitalnej   -   plik PDF

        -  oświadczenie osoby odpowiedzialnej w dziale farmacji szpitalnej   - plik PDF

   

8.  Wniosek dla lekarzy medycyny i lekarzy dentystów  (UWAGA !! wniosek nie dotyczy lekarzy weterynarii)  o przydział zakresu liczb identyfikujących recepty na leki posiadające kategorię dostępności "Rpw"  (plik PDF)

   

9. Kierownik apteki ogólnodostępnej
   
     Przy wskazaniu kandydata na kierownika apteki lub na zastępstwo kierownika należy dostarczyć do siedziby Inspektoratu następujące dokumenty:
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty (aptekarza),
 • dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece w przypadku, gdy farmaceuta posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej oraz dyplom specjalizacji,
 • oświadczenie o podjęciu się funkcji kierownika apteki oraz nie pełnienia funkcji kierownika w innej aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej,
 • wniosek o powierzenie funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej lub zastępstwa na stanowisku kierownika wystawione przez właściciela apteki.
       
UWAGA ! 
WIF Gdańsk występuje do właściwej Okręgowej Rady Aptekarskiej o stanowisko wyrażające ocenę kandydata na kierownika apteki w zakresie rękojmi należytego jej prowadzenia np. opinię, zaświadczenie – po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
      
Wszystkie kserokopie dokumentów przyszłego kierownika apteki ogólnodostępnej muszą być potwierdzone notarialnie.
       

       - wniosek o powierzenie funkcji kierownika -  plik PDF

       - wniosek o powierzenie zastępstwa na stanowisku kierownika apteki -  plik PDF

       - oświadczenie kierownika apteki ogólnodostępnej -  plik PDF

  

 

Data stworzenia : 2015-01-01 14:55 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 14:55 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-08 09:28 Osoba modyfikująca : Ewa Kosecka