Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Dokumenty do pobrania

       
W trakcie oględzin lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną / punkt apteczny prosimy o zapewnienie odpowiedniej temperatury pomieszczeń umożliwiającej wykonywanie czynności związanych z kontrolą opiniowanego lokalu.
   
1. Procedura przeniesienie  zezwolenia
  

Do wniosku o przeniesienie  zezwolenia (do pobrania – wniosek o przeniesienie zezwolenia) należy dołączyć:

 1. umowę zbycia przedsiębiorstwa*;
 2. oświadczenie wnioskodawcy, na rzecz którego nastąpić ma przeniesienie zezwolenia, o spełnieniu wszystkich przesłanek przeniesienia. W oświadczeniu przesłanki te powinny być wymienione  (do pobrania – wniosek o odebranie oświadczeniawersja dla osób fizycznych lub wniosek o odebranie oświadczenia - wersja dla spółek. Są to wzory oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, z których skorzystanie jest dobrowolne. Ich złożenie pozwala na skrócenie postępowania administracyjnego);
 3. dokumenty potwierdzających spełnienie przez osobę proponowaną na kierownika apteki wymagań określonych w art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, tj.:
  1. dokument: „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (powinien zawierać również stronę z informacją o przynależności do danej izby);
  2. dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja;
  3. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy  kierownika w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada on specjalizację z zakresu farmacji aptecznej (specjalizację należy w takim wypadku udokumentować);

– powyższe dokumenty dotyczą sytuacji, gdy w aptece zatrudniony ma być nowy kierownik.

 1. dokument: „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (powinien zawierać również stronę z informacją o przynależności do danej izby) wnioskodawcy oraz dyplom ukończenia przez wnioskodawcę studiów magisterskich na kierunku farmacja, a wypadku spółki – ww. dokumenty dot. każdego wspólnika lub partnera;
 2. oświadczenie osoby proponowanej na kierownika apteki (do pobrania – oświadczenie kierownika);
 3. tytuł prawny do lokalu apteki (np. umowa najmu, odpis z księgi wieczystej).

Każdy dokument powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź występującego w sprawie adwokata albo radcę prawnego, względnie przez upoważnionego pracownika tut. organu (upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem).

*UWAGA: Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie udziela porad prawnych co do treści umowy zbycia przedsiębiorstwa. PWIF wskazuje jedynie, że z umowy powinno wynikać, iż podmiot, na rzecz którego ma nastąpić przeniesienie zezwolenia, nabył całą aptekę ogólnodostępną w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny.

DO POBRANIA:

 1. wniosek o przeniesienie zezwolenia;
 2. a) wniosek o odebranie oświadczenia – wersja dla osób fizycznych
  b)
  wniosek o odebranie oświadczenia - wersja dla spółek
 3. oświadczenie kierownika
    
   

2. Apteki ogólnodostępne: 

Wykaz wymaganych dokumentów -   plik PDF

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej -    plik PDF

Wzory oświadczeń:

- dla osoby fizycznej będącej wnioskodawcą -   plik PDF

- dla spółki będącej wnioskodawcą -   plik PDF

- dla wspólników / partnerów spółki będącej wnioskodawcą -   plik PDF

Załącznik do wniosku - oświadczenie kierownika  -   plik PDF

Załącznik do wniosku - informacja o personelu fachowym i terminie oględzin lokalu -   plik PDF

 

 

   

3. Punkty apteczne:

W związku z koniecznością uzupełniania wniosków złożonych do dnia 25 czerwca 2017 r.  zamieszczamy poniżej wymagane załączniki:

punkt apteczny: wykaz wymaganych dokumentów  -  plik PDF  /  wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego  -   plik PDF  /  załącznik nr 1 do wniosku  -   plik PDF  /  załącznik nr 2 do wniosku  -   plik PDF  /  załącznik nr 3 do wniosku  -   plik PDF  /  załącznik nr 4 do wniosku  -   plik PDF

  

UWAGA - dotyczy składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego

W związku z wejściem w życie dnia 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1991) i zmianami w zakresie sposobu składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego informujemy, że ww. wnioski należy składać do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w postaci elektronicznej.

Zgodnie ze wspomnianymi na wstępie przepisami załączniki do przedmiotowych wniosków mogą być składane zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej, przy czym należy mieć na uwadze ogólne zasady dotyczące uznawalności danego dokumentu za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie informujemy, iż w celu złożenia wniosku w postaci elektronicznej niezbędne będzie posiadanie konta na platformie P2 (https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP do składania podpisu elektronicznego.

System eGate służący do składania wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego w postaci elektronicznej jest dostępny pod adresem: http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Instrukcja obsługi systemu dla składającego wniosek – plik PDF

Mając na uwadze ogólne zasady prowadzenia postępowania administracyjnego określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, w szczególności zasadę pisemności oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, rozpatrywane będą również wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego złożone w postaci papierowej.   

       

   

4. Wnioski o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środków odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup  II-P, III-P i IV-P 

       - wniosek dla zakładów opieki zdrowotnej   -  plik PDF

       - wniosek dla gabinetów lekarskich i indywidualnych praktyk lekarskich   -   plik PDF

       - wniosek dla lekarzy weterynarii   -   plik PDF

       - wniosek dla statków morskich    -   plik PDF

       - wniosek o zmianę posiadanej zgody    -    plik PDF

       - wniosek o wygaszenie posiadanej zgody w związku ze zmianą miejsca zaopatrzenia   -   plik PDF

     

UWAGA !

Od dnia 2 grudnia 2013 r. nie jest pobierana opłata skarbowa za wydanie zgody na posiadanie w celach medycznych środków odurzających i substancji psychotropowych.

Otrzymana z Ministerstwa Finansów interpretacja przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.) stanowi, że zgody (decyzje) na posiadanie w celach medycznych środków odurzających i substancji psychotropowych wydawane są w sprawach ochrony zdrowia. Należy więc uznać, że nie podlegają opłacie skarbowej.

    

5. Szkoły wyższe i jednostki badawczo rozwojowe.

   

6. Apteki Szpitalne:

        - wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki szpitalnej -   plik PDF

        - oświadczenie kierownika apteki szpitalnej  plik PDF

     

7. Działy Farmacji Szpitalnej:

        -  procedura postępowania (plik PDF)

        -  wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działu farmacji szpitalnej   -   plik PDF

        -  oświadczenie osoby odpowiedzialnej w dziale farmacji szpitalnej   plik PDF

   

8.  Wniosek dla lekarzy medycyny i lekarzy dentystów  (UWAGA !! wniosek nie dotyczy lekarzy weterynarii)  o przydział zakresu liczb identyfikujących recepty na leki posiadające kategorię dostępności "Rpw"  (plik PDF)

   

9. Kierownik apteki ogólnodostępnej
 
Wszystkie kserokopie dokumentów przyszłego kierownika apteki ogólnodostępnej muszą być potwierdzone notarialnie.
       

       - wniosek o powierzenie funkcji kierownika  -  plik PDF

       - wniosek o powierzenie zastępstwa na stanowisku kierownika apteki  -  plik PDF

       - oświadczenie kierownika apteki ogólnodostępnej  -  plik PDF

 

10. Kierownik apteki szpitalnej
 
Wszystkie kserokopie dokumentów przyszłego kierownika apteki szpitalnej muszą być potwierdzone notarialnie.
       

       - wniosek o powierzenie funkcji kierownika  -  plik PDF

       - wniosek o powierzenie zastępstwa na stanowisku kierownika apteki   -  plik PDF

       - oświadczenie kierownika apteki szpitalnej  -   plik PDF

 

11. Kierownik działu farmacji szpitalnej
 
Wszystkie kserokopie dokumentów przyszłego kierownika działu farmacji szpitalnej muszą być potwierdzone notarialnie.
       

       - wniosek o powierzenie funkcji kierownika DFS  - plik PDF

       - wniosek o powierzenie zastępstwa na stanowisku kierownika DFS   - plik PDF

       - oświadczenie kierownika działu farmacji szpitalnej  -  plik PDF

 

12. Wniosek o uzyskanie zgody na równoczesne pełnienie funkcji kierownika  w dwóch jednostkach
 

       - wniosek -  plik PDF

 

13. Kierownik punktu aptecznego
 
Wszystkie kserokopie dokumentów przyszłego kierownika punktu aptecznego muszą być potwierdzone notarialnie.
       

       - oświadczenie kierownika punktu aptecznego  -  plik PDF

 

 

Data stworzenia : 2015-01-01 14:55 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 14:55 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-09 08:52 Osoba modyfikująca : Ewa Kosecka