Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Przewóz środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja dla podróżnych sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U., poz. 686) szczegółowo regulują sprawy związane z przywozem lub wywozem ww. leków, na własne potrzeby lecznicze, w przypadku przekraczania granic RP.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy - Prawo farmaceutyczne stanowi, iż nie wymaga zgody Prezesa Urzędu przywóz z zagranicy produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań.

Jednakże, przepisu ust. 5 nie stosuje się do środków odurzających i substancji psychotropowych, których przywóz z zagranicy określają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, 437 i 1948), oraz produktów leczniczych weterynaryjnych przeznaczonych dla zwierząt, z których lub od których pozyskuje się tkanki lub produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi. (art. 68 ust. 6 ustawy - Prawo farmaceutyczne).

Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny albo właściwy wojskowy inspektor farmaceutyczny wydaje dokumenty umożliwiające wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze zgodnie z instrukcją określoną w decyzji Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie zaświadczenia przewidzianego w art. 75 do celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych (Dz. Urz. WE L 239 z 22.09.2000, str. 463, z późn. zm.3) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 19, t. 2, str. 416).

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje dokumenty umożliwiające przywóz albo wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze na podstawie recepty lub dokumentacji medycznej dotyczącej zaleconego przyjmowania danego produktu leczniczego (§ 7 ww. rozporządzenia).

Na podstawie § 8 ww. rozporządzenia dokumenty, umożliwiające przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze; wydaje się, w okresie 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni, w dwóch egzemplarzach, z czego:

  1. jeden egzemplarz zachowuje organ wydający dokument;
  2. jeden egzemplarz zachowuje podmiot, któremu wydano dokument, w celu okazania organom celnym.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku informuje, że w celu wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia leków zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe na własne potrzeby lecznicze  należy złożyć dokument  zamieszczony w linku poniżej  w celu uwierzytelnienia przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Dokument poniższy lekarz wystawia w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym, drugi egzemplarz otrzymuje pacjent w celu okazania organom celnym. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny uwierzytelnia dokument w okresie 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, na czas określony nie dłuższy niż 30 dni.

Dokument_umożliwiający_wewnątrzwspólnotową_dostawę_lub_wewnątrzwspólnotowe_nabycie_środków_odurzających_lub_substancji_psychotropowych_na_własne_potrzeby_lecznicze

 

Podmiot udostępniający informacje: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku Data stworzenia : 2022-10-25 17:42 Autor : Marek Grzymała Data publikacji : 2022-10-25 17:42 Osoba udostępniająca na stronie : Marek Grzymała Data ostatniej modyfikacji : 2022-10-26 15:22 Osoba modyfikująca : Marek Grzymała